top of page

 

 

Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 


Stichting Ar-Raza is een religieuze instelling (Moskee) en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierbij de gegevens van onze moskee.

Naam: Stichting Almeerse Moslims Ar-Raza (S.A.M.A.R)
Adres: Edvard Munchweg 2
Woonplaats: 1328 MA  Almere

Fiscaalnummer: 8141.20.040
K.v.K: 39071696

Contactpersoon: Karamatali
Emailadres: ali@arraza.nl of info@arraza.nl

Mobiel: 06-51476180
Website: www.ar-raza.com

Bestuurssamenstelling:

M. Karamatali voorzitter
M.N. Maksoedan Secretaris

M.G. Guman

M. Akram

Beleidsplan

Doelstellingen:

 1. Het geven van onderricht in de Islam.

 2. Het geven van voorlichting over de Islam aan andere organisaties en natuurlijke personen.

 3. Het verrichten van sociaal, cultureel en maatschappelijk werk.

 4. Het bevorderen van de participatie onder moslims in Nederland.

 5. Het adviseren van beleid met regeringen, overheden en autoriteiten inzake moslims.

 6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen.

 

De Stichting tracht haar doelen te bereiken onder meer door het bieden van spirituele, culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten te organiseren en het oprichten en onderhouden van moskeeën en begraafplaatsen.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

 

Doelstelling

In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam.

 

Activiteiten

Ons meerjarig beleidsplan is het waarborgen van de continuïteit van de genoemde activiteiten. Het uitbreiden van onze Islamitische begraafplaats. Het realiseren van een bejaarden complex c.q. senioren woningen in het bijzonder voor onze gemeenschap.

Werving fondsen

De giften en donaties van de Stichting komen van onze achterban, die behalve in Almere over heel Nederland gevestigd zijn. Deze geven vrijwillig een maandelijkse bijdrage, periodieke donaties of een eenmalige donaties. Ook door het organiseren van evenementen met als doel geld in te zamelen.

 

Beheer fondsen

De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. De gelden komen in de kas en/of via de bankrekening van de moskee. De administratie van alle inkomsten en uitgaven wordt vastgelegd.

 

Besteding fondsen

Besteding van de fondsen vindt alleen plaats indien het bestuur akkoord is. De fondsen worden besteed aan de volgende zaken:

 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (zoals huur, gas, water, licht en belastingen).

 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud.

 • Onderhoudskosten begraafplaats

 • Aanschaf onderwijsmaterialen.

 • Onkosten activiteiten voor vrouwen.

 • Onkosten multiculturele activiteiten.

 • Aanschaf promotiemateriaal.

 • Verzekeringen

 • Onkostenvergoedingen aan docenten en vrijwilligers indien nodig.

 • Aflossen schulden

 

Aflossing schulden

Ultimo 2018 heeft de moskee nog een schuld van ongeveer 300.000,- euro. Dit bedrag is tijdens de bouw van de moskee in 2009 geleend bij onze achterban. Deze lening is rentevrij. Er wordt gestreefd deze lening eind van het jaar 2019  in z’n geheel af te lossen. Er wordt gestreefd meer donateurs te werven. De werving gebeurt door ze persoonlijk te benaderen en de voordelen uit te leggen. Het huidig (ultimo 2018) bedraagt het aantal vaste betalende donateurs 580.

 

Beloningsbeleid

Hierbij het beloningsbeleid van moskee AR-Raza, Almere

 

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit 5 leden. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal verantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden, maar werken samen om tot de gewenste eindresultaten te komen. Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.

 

Schriftgeleerden en Imam

Imam en Schriftgeleerden genieten voor hun taken geen beloning, maar een onkostenvergoeding, welke door het bestuur is vastgesteld.

 

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen voor hun activiteiten een vrijwilligers-vergoeding ontvangen die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen de vrijwilligers geen enkel vorm van vergoeding te ontvangen.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Educatieve activiteiten

Godsdienstlessen en lezingen worden door gekwalificeerde docenten wekelijks gegeven over de eigen religie. Daarnaast wordt door de imam in de wekelijkse vrijdagstoespraken raakvlakken behandeld tussen de Islam en een actueel onderwerp. Door docenten worden aan leerlingen (mannen, vrouwen, jongens, meisjes en kinderen) les gegeven in het reciteren en uitleg van de Koran.

Sociaal-culturele activiteiten

Meerdere malen per jaar  worden er excursies en uitjes georganiseerd. Het vieren van religieuze feestdagen o.a. Suikerfeest, offerfeest, geboorteviering van de profeet.

Op het gebied van sport wordt er zaalvoetbal gespeeld en wordt ook voetbaltoernooi georganiseerd met andere moskeeën en organisaties.

 

Maatschappelijke activiteiten

Er gaat een enorme sociale controle van de moskee uit. De imam die hier een brugfunctie vanuit de Islam en het bestuur in vervult, richting de moskeebezoekers. De bezoekers dragen dit op hun beurt uit richting wijk en hun omgeving. Dit alles draagt bij aan een goede relatie met de buurtbewoners en de verbetering van het leefklimaat in de wijk.

Om dialoog met andere levensbeschouwingen te bevorderen, neemt de stichting deel aan het platform voor Religies en levensbeschouwingen. Om de effectiviteit van de activiteiten te vergroten, werkt de stichting samen met andere moskeeën, de gemeente, politie, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Onder het mom van “onbekend maakt onbemind” wordt door de moskee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Van tijd tot tijd organiseert de moskee bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn. Zo heeft de moskee bijeenkomsten georganiseerd over relaties, gezondheid, onderwijs, rechtshulp, vrijwilligerswerk, sociale zekerheid enz.

 


 

Publicatieplicht Kerkgenootschappen

bottom of page